Meillä on eri käyttöehdot kuluttajille sekä yritysasiakkaille. Lue sinuun kohdistuvat käyttöehdot alta:

Käyttöehdot kuluttajalle:

Päivitetty: 2023-04-27

Nämä Thuiswinkel.org-sivuston yleiset ehdot on laadittu yhteistyössä kuluttajajärjestön kanssa talous- ja sosiaalineuvoston itsesääntelyn koordinointiryhmän (CZ) puitteissa, ja ne tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2014.

 

Hakemisto:

1 artikla – Määritelmät

2 artikla – Elinkeinonharjoittajan tunnistetiedot

3 artikla – Sovellettavuus

4 artikla – Tarjous

5 artikla – Sopimus

6 artikla – Peruuttamisoikeus

7 artikla – Asiakkaiden velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

8 artikla – Peruuttamisoikeuttaan käyttävät asiakkaat ja peruuttamisoikeuden käytöstä aiheutuvat kustannukset

9 artikla – Elinkeinonharjoittajien velvollisuudet peruuttamistapauksessa

10 artikla – Peruuttamisoikeuden epääminen

11 artikla – Hinta

12 artikla – Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuut

13 artikla – Toimitus ja toteutus

14 artikla - Pitkäaikaiset tapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

15 artikla – Maksu

16 artikla – Valitusmenettely

17 artikla – Riidat

18 artikla – Jäseniä koskeva takaus

19 artikla – Lisämääräykset tai poikkeavat määräykset

20 artikla – Thuiswinkel.org-sivuston yleisten ehtojen muuttaminen

 

1 artikla – Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 1. lisäsopimus: sopimus, jossa kuluttaja saa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimuksella ja elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa näitä tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen mukaisesti;
 2. peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. kuluttaja: luonnollinen henkilö, jonka toimia ei toteuteta elinkeinoon, ammattiin tai liiketoimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi;
 4. päivä: kalenteripäivä;
 5. digitaalinen sisältö: data, jotka tuotetaan ja toimitetaan digitaalisessa muodossa;
 6. pitkäaikainen tapahtuma: useita tuotteita ja/tai palveluja koskeva etäsopimus, jossa toimitus- ja/tai ostovelvollisuus jakautuu tietylle ajanjaksolle;
 7. pysyvä väline: kaikki keinot – sähköpostit mukaan luettuina – joiden avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka helpottaa niiden tulevaa käyttöä tai tarkastelua sellaisen ajan, joka on sen tavoitteen mukainen, johon tiedot on tarkoitettu, ja joka helpottaa tallennettujen tietojen jäljentämistä sellaisenaan.
 8. peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta peruuttamisajan aikana;
 9. elinkeinonharjoittaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Thuiswinkel.org-sivuston jäsen ja joka tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä (käyttöoikeuden siihen) ja/tai palveluja kuluttajille etäältä;
 10. etäsopimus: elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa tehty sopimus, jossa käytetään yksinomaisesti tai osittain yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa sopimuksen tekohetkeen saakka.
 11. peruuttamisoikeuden mallilomake: peruuttamisoikeuden eurooppalainen mallilomake, joka sisältyy näiden ehtojen liitteeseen I.
 12. etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää elinkeinonharjoittajan tekemää tarjousta koskevassa viestinnässä ja sopimuksen tekemisessä ilman, että kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan tarvitsee olla samassa paikassa samanaikaisesti.

2 artikla – Elinkeinonharjoittajan tunnistetiedot

Ylläpitäjä: vidaXL Europe B.V. Harjoittaen liiketoimintaa nimellä: vidaXL.fi

Liikepaikan osoite:

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo Alankomaat

Sähköpostiosoite: webservice@vidaxl.fi Rekisteröintinumero: 09188362

ALV-numero: NL820055220B01 

Y-tunnus: 2633313-7

3 artikla – Sovellettavuus

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista elinkeinonharjoittajan tekemää tarjousta sekä jokaista elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä tehtyä etäsopimusta.
 2. Näiden yleisten ehtojen teksti annetaan kuluttajan saataville ennen etäsopimuksen tekemistä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava ennen etäsopimuksen tekemistä, millä tavoin yleiset ehdot ovat saatavilla tarkastusta varten elinkeinonharjoittajan tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, kuluttajalle toimitetaan (toisin kuin edellisessä kohdassa) ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, elinkeinonharjoittajan on ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitettava, missä yleiset ehdot voidaan tarkastaa sähköisesti ja että ne toimitetaan kuluttajalle pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.
 4. Tapauksissa, joissa näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan tiettyjä tuotteeseen tai palveluun liittyviä ehtoja, sovelletaan soveltuvin osin toista ja kolmatta kohtaa, ja kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin, jos yleiset ehdot eivät ole yhteensopivia.

4 artikla – Tarjous

 1. Jos tarjous on voimassa rajoitetun ajan tai sille asetetaan ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjottavista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos elinkeinonharjoittaja käyttää kuvituksia, ne ovat todellinen kuvaus tarjottavista tuotteista ja/tai palveluista. Elinkeinonharjoittajaa eivät sido tarjouksessa olevat ilmeiset virheet.
 3. Jokainen tarjous sisältää tietoja, joiden perusteella kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

5 artikla – Sopimus

 1. Jollei 4 kohdasta muuta johdu, sopimus tehdään sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siinä asetetut edellytykset täyttyvät.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi sähköisesti vastaanottaneensa tarjouksen. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut tätä hyväksyntää.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, elinkeinonharjoittaja ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja pystyy maksamaan sähköisesti, elinkeinonharjoittajan on toteutettava asianmukaiset turvatoimet.
 4. Elinkeinonharjoittaja voi saada lakisääteisesti tietoa kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos tämä tutkimus antaa elinkeinonharjoittajalle asianmukaiset perusteet kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, hänellä on oikeus perustellen hylätä tilaus tai hakemus tai liittää sen toteuttamiseen erityisiä ehtoja.
 5. Elinkeinonharjoittaja lähettää kuluttajalle viimeistään tuotetta, palvelua tai digitaalista sisältöä toimittaessaan seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti käytettävissä olevalle pysyvälle välineelle:
 • elinkeinonharjoittajan toimipaikan osoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksen;
 • ehdot, joiden mukaisesti kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, ja peruuttamismenettely tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden epäämisestä;
 • tiedot takuista ja saatavilla olevista myynninjälkeisistä palveluista;
 • hinta, mukaan lukien kaikki tuotteesta, palvelusta tai digitaalisesta sisällöstä kannettavat verot; mahdolliset toimituskustannukset sekä etäsopimuksen maksutapa, toimitus tai täytäntöönpano;
 • sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi;
 • jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamisoikeuden mallilomake.
 1. Pitkäaikaisen sopimuksen osalta edellisen kohdan määräystä sovelletaan ainoastaan ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla – Peruuttamisoikeus

Tuotteiden toimituksen yhteydessä

 1. Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman perusteluja vähintään 14 päivän ajanjakson aikana. Elinkeinonharjoittaja voi pyytää kuluttajaa perustelemaan purkamisensa, mutta kuluttajalla ei ole velvollisuutta esittää perusteluja.
 2. Edellä 1 kohdassa mainittu määräaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettava osapuoli, on vastaanottanut tuotteen, tai
 • jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita: päivä, jona kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli

sai viimeisen tuotteen. Elinkeinonharjoittaja voi kieltäytyä yhden ainoan tilauksen tekemisestä useille tuotteille, joilla on eri toimituspäivät, jos hän on ilmoittanut tästä kuluttajalle selkeästi ennen tilausprosessia,

 • jos tuotteen toimitukseen liittyy useita toimituksia tai osia: päivä, jona kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli vastaanotti viimeisen toimituksen tai viimeisen osan;
 • sopimukset tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen.

Sellaisen palvelun ja digitaalisen sisällön toimituksen yhteydessä, jota ei toimiteta aineellisella välineellä:

 1. Kuluttajalla on oikeus purkaa perusteluitta sopimus sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, vähintään 14 päivän ajanjakson aikana. Elinkeinonharjoittaja voi pyytää kuluttajaa perustelemaan purkamisensa, mutta kuluttajalla ei ole velvollisuutta esittää perusteluja.
 2. Edellä 3 kohdassa mainittu määräaika alkaa sopimuksen tekoa seuraavana päivänä.

Pidennetty peruuttamisaika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä, jos kuluttajalle ei ole ilmoitettu peruuttamisoikeudesta:

 1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lakisääteisiä pakollisia tietoja peruuttamisoikeudesta tai jos mallilomaketta ei ole toimitettu, peruuttamisaika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisiin kohtiin perustuvan alkuperäisen peruuttamisajan päättymisestä.
 2. Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen peruuttamisajan alkamispäivästä, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja on vastaanottanut tiedot.

7 artikla – Kuluttajien velvollisuudet peruuttamisaikana

 1. Peruutusajan kuluessa kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän saa purkaa pakkauksen tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin se on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja tehon arvioimiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastella tuotetta vain samalla tavalla kuin hän saisi tehdä kaupassa käydessään.
 2. Kuluttaja on vastuussa ainoastaan sellaisesta tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu siitä, että hän on käsitellyt tuotetta muulla kuin 1 kohdassa sallitulla tavalla.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut hänelle kaikkia lakisääteisiä pakollisia tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä.

8 artikla – Peruuttamisoikeuttaan käyttävät kuluttajat ja peruuttamisoikeuden käytöstä aiheutuvat kustannukset

 1. Kuluttajan, joka haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, on ilmoitettava asiasta elinkeinonharjoittajalle peruuttamisajan kuluessa peruuttamisoikeuden mallilomakkeella tai jollakin muulla yksiselitteisellä tavalla.
 2. Kuluttajan on palautettava tuote tai luovutettava se elinkeinonharjoittajalle (tämän edustajalle) mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen päivästä. Tämä ei ole tarpeen, jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut tavaroiden palautusaikaa, jos hän lähettää tuotteen takaisin ennen peruuttamisajan päättymistä.
 3. Kuluttaja palauttaa tuotteen kaikkine asiaankuuluvine lisävarusteineen, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa, elinkeinonharjoittajan antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Peruuttamisoikeuden asianmukaiseen ja oikea-aikaiseen käyttöön liittyvä riski ja todistustaakka ovat kuluttajalla.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttaja vastaa näistä kustannuksista, tai jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa olevansa valmis vastaamaan näistä kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse vastata tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.
 6. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan pyydettyään ensin nimenomaisesti, että tarjottu palvelu tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimitus, jota ei ole valmisteltu myyntiin, toteutetaan rajoitettuna määränä tai määrättynä määränä peruuttamisaikana, kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle rahasumma, joka vastaa sitä osuutta sopimuksesta, jonka elinkeinonharjoittaja on täyttänyt peruuttamisajankohtana, verrattuna sopimuksen täysimääräiseen täyttämiseen.
 7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat palvelujen toteuttamisesta tai sellaisen veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, jota ei ole valmisteltu myytäväksi – rajoitettuna määränä tai määrättynä määränä – tai kaupungin keskuslämmityksen toimittamisesta, jos
 • elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lakisääteisiä pakollisia tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisesta aiheutuvista kustannuksista tai peruuttamisoikeuden mallilomakkeesta, tai
 • kuluttaja ei ole nimenomaisesti kysynyt palvelun toteuttamisen aloittamisesta tai kaasun, veden, sähkön tai kaupungin keskuslämmityksen toimittamisesta peruuttamisaikana.
 1. Kuluttajalle ei saa aiheutua kustannuksia sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos
 • hän ei ennen toimitusta nimenomaisesti suostunut aloittamaan sopimuksen täyttämistä ennen peruuttamisen määräajan päättymistä;
 • hän ei ole myöntänyt menettäneensä peruuttamisoikeuttaan luvan myöntämisen yhteydessä tai
 • elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut kyseistä kuluttajan antamaa ilmoitusta.
 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan lain mukaisesti.

9 artikla – Elinkeinonharjoittajien velvollisuudet peruuttamistapauksessa

 1. Jos elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruuttamisestaan sähköisesti, hän lähettää ilmoituksen saatuaan välittömästi vastaanottovahvistuksen.
 2. Elinkeinonharjoittaja korvaa kuluttajalle välittömästi kaikki maksut, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut, joita elinkeinonharjoittaja on veloittanut palautetusta tuotteesta, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jona kuluttaja ilmoitti peruuttamisesta. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse, elinkeinonharjoittaja voi lykätä palautusta, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja todistaa palauttaneensa tuotteen, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.
 3. Elinkeinonharjoittaja käyttää korvausten maksamisessa samaa maksutapaa, jota kuluttaja alun perin käytti, ellei kuluttaja suostu käyttämään muuta maksutapaa. Korvaus on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja valitsee kalliin toimitustavan halvimman vakiotoimitustavan sijaan, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan aiheuttamia lisäkustannuksia.

10 artikla – Peruuttamisoikeuden epääminen

Elinkeinonharjoittaja voi evätä peruuttamisoikeuden seuraavien tuotteiden ja palvelujen osalta, mutta vain, jos elinkeinonharjoittaja on ilmaissut tämän selvästi tarjousta tehdessään tai vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hintoihin rahoitusmarkkinoilla kohdistuu vaihtelua, johon elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja joka voi tapahtua peruuttamisajan kuluessa;
 2. Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa huutokaupassa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja huutokaupanpitäjän ohjeiden mukaisesti ja jossa voittava ostaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
 3. Palveluhankintoja koskevat sopimukset, kun palvelu on suoritettu kokonaan, mutta vain, jos
 • toteutus alkoi kuluttajan nimenomaisesta ennakkoon antamasta suostumuksesta; ja
 • kuluttaja on ilmoittanut menettäneensä oikeutensa tai peruuttaneensa sopimuksen heti, kun elinkeinonharjoittaja on tehnyt sopimuksen kokonaisuudessaan;
 1. BW:n 7:500 artiklassa tarkoitetut valmismatkat, pakettilomat ja pakettikiertomatkat sekä matkustajaliikennettä koskevat sopimukset;
 2. Palveluhankintoja koskevat sopimukset, joilla tarjotaan mahdollisuus majoitukseen, jos sopimuksessa on jo määrätty tietty toteutuspäivä tai -aika ja jos ne eivät koske majoitusta, tavarankuljetusta, autonvuokrauspalveluja tai ateriapalveluja;
 3. Vapaa-ajan toimintaa koskevat sopimukset, jos sopimuksessa on jo määrätty tietty toteutuspäivä tai -aika;
 4. Kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistetut tuotteet, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on tehty kuluttajan nimenomaisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 5. Tuotteet, jotka hajoavat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajoitettu;
 6. Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät terveydensuojeluun tai hygieniaan liittyvistä syistä sovellu palautettaviksi ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 7. Tuotteet, jotka on luonteensa vuoksi sekoitettu peruuttamattomasti muihin tuotteisiin;
 8. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinaheilahteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa.
 9. Sinetöidyt ääni-/videotallenteet ja tietokonelaitteet, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 10. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos
 • toimitus alkoi kuluttajan nimenomaisesta ennakkoon antamasta suostumuksesta ja
 • kuluttaja on ilmoittanut, että tämä merkitsee peruuttamisoikeuden menettämistä.

11 artikla – Hinta

 1. Tarjottavien tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana, lukuun ottamatta arvonlisäverotariffeihin liittyviä hintamuutoksia.
 2. Toisin kuin edellisessä kohdassa määrätään, elinkeinonharjoittaja voi tarjota tuotteita tai palveluja muuttuviin hintoihin, jos kyseisiin hintoihin kohdistuu rahoitusmarkkinoilla vaihteluja, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa. Tarjouksessa on viitattava siihen, että hintoihin liittyy tällaista vaihtelua, ja siihen, että mainitut hinnat ovat suositeltuja hintoja.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännön määräyksistä tai säännöksistä.
 4. Yli kolme kuukautta sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuvat hinnankorotukset ovat sallittuja vain, jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut asiasta ja
 • ne ovat seurausta lainsäädännön määräyksistä tai säännöksistä tai
 • kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 1. Tuote- tai palvelutarjouksissa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla – Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuut

 1. Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut eritelmät, kohtuulliset luotettavuus- ja/tai huollettavuusvaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleet lainsäädännön säännökset ja/tai valtion määräykset. Jos niin sovitaan, elinkeinonharjoittaja takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.
 2. Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama lisätakuujärjestely ei voi koskaan vaikuttaa lakisääteisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, jotka kuluttaja voi edellyttää elinkeinonharjoittajalta sopimuksen perusteella, jos elinkeinonharjoittaja ei täytä osuuttaan sopimuksesta.
 3. Lisätakuilla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan, tämän tavarantoimittajan, maahantuojan tai valmistajan jokaista sitoumusta, jolla taataan kuluttajalle lakisääteisiä oikeuksia laajemmat oikeudet tai vaatimukset siltä varalta, että elinkeinonharjoittaja, tämän tavarantoimittaja, maahantuoja tai valmistaja ei täytä osuuttaan sopimuksesta.

13 artikla – Toimitus ja toteutus

 1. Elinkeinonharjoittaja noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotteita koskevia tilauksia sekä arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
 2. Toimituspaikkana pidetään osoitetta, jonka kuluttaja ilmoittaa yritykselle.
 3. Ottaen huomioon, mitä näiden yleisten ehtojen 4 artiklassa todetaan, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset tehokkaasti, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muuta toimitusaikaa ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos toimitusta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan asiasta viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
 4. Edellisen kohdan mukaisen purkamisen jälkeen elinkeinonharjoittaja palauttaa kuluttajalle välittömästi tämän maksaman summan.
 5. Tuotteiden vahingoittumisen ja/tai häviämisen riski on elinkeinonharjoittajalla siihen saakka, kun ne toimitetaan kuluttajalle tai kuluttajan aiemmin nimeämälle ja elinkeinonharjoittajalle ilmoittamalle edustajalle, ellei tästä ole nimenomaisesti sovittu toisin.

14 artikla – Pitkäaikaiset tapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Irtisanominen

 1. Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka on tehty tuotteiden (sähkö mukaan luettuna) tai palvelujen säännöllisestä toimittamisesta, noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja irtisanomisaikaa, joka on enintään yksi kuukausi.
 2. Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden (sähkö mukaan luettuna) tai palvelujen säännöllisestä toimittamisesta määräajan päättyessä, noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja irtisanomisaikaa, joka on enintään yksi kuukausi.
 3. Kahdessa edellisessä kohdassa kuvattujen sopimusten osalta kuluttaja voi
 • irtisanoa ne milloin tahansa niin, ettei tämä oikeus rajoitu irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
 • irtisanoa ne samalla tavalla kuin ne on tehty;
 • irtisanoa ne siten, että tähän sovelletaan aina samaa irtisanomisaikaa kuin elinkeinonharjoittajaan.

Jatkaminen

 1. Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden (sähkö mukaan luettuna) tai palvelujen säännöllisestä toimittamisesta, ei voida automaattisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
 2. Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka on tehty päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan jatkaa ilman eri toimenpiteitä enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän pidennetyn sopimuksen määräajan päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Määräaikaista sopimusta, joka on tehty säännöllisestä tuotteiden toimittamisesta tai palvelujen suorituksista, voidaan jatkaa ilman eri toimenpiteitä määräämättömäksi ajaksi ainoastaan, jos kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa sopimus enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja jos sopimus koskee päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien toimittamista säännöllisesti mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa, määräaika, joka ei ylitä kolmea kuukautta.
 4. Määräaikaista sopimusta päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta (kokeilutilaukset tai esittelytilaukset) ei jatketa automaattisesti, ja se päättyy automaattisesti kokeilujakson tai aloitustilauksen päättyessä.

Kesto

 1. Jos sopimuksen määräaika on pidempi kuin yksi vuosi, kuluttajalla on vuoden kuluttua aina oikeus irtisanoa sopimus enintään kuukauden mittaisen irtisanomisajan aikana, paitsi jos kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä sopimuksen ennenaikaista irtisanomista ei voida hyväksyä.

15 artikla – Maksu

 1. Jos sopimuksessa tai lisäehdoissa ei anneta muuta päivämäärää, kuluttajan maksettavaksi tulevat määrät on maksettava 14 päivän kuluessa peruuttamisajan alkamisesta tai, jos peruuttamisaikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen osalta tämä 14 päivän määräaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, yleisissä ehdoissa ei saa koskaan määrätä yli 50 prosentin ennakkomaksusta. Jos ennakkomaksu on määrätty, kuluttaja ei voi vedota mihinkään kyseisen määräyksen tai palvelun/kyseisten palvelujen täytäntöönpanoon liittyviin oikeuksiin ennen kuin ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle välittömästi kaikista toimitetuissa tai ilmoitetuissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvoitettaan ajoissa sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut kuluttajalle maksuviivästyksestä, kuluttajalla on 14 päivää aikaa täyttää maksuvelvoite; jos maksua ei suoriteta tämän 14 päivän määräajan kuluessa, velasta on maksettava lakisääteistä korkoa ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus periä kohtuulliset oikeudenkäynnin ulkopuoliset perintäkulut. Perintäkustannukset ovat enintään seuraavat: 15 prosenttia maksamattomista summista 2 500 euroon asti, 10 prosenttia seuraavista 2 500 eurosta ja 5 prosenttia seuraavista 5 000 eurosta, mutta kuitenkin vähintään 40 euroa. Elinkeinonharjoittaja voi poiketa näistä summista ja prosenttiosuuksista kuluttajalle edullisella tavalla.

16 artikla – Valitusmenettely

 1. Elinkeinonharjoittaja määrittää valitusmenettelyn, josta tiedotetaan riittävästi, ja käsittelee valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Kuluttajan, joka on havainnut puutteita sopimuksen täytäntöönpanossa, on toimitettava mahdolliset valitukset elinkeinonharjoittajalle viipymättä ja kuvattava puutteet kattavasti ja selkeästi.
 3. Vastaus elinkeinonharjoittajalle toimitettuihin valituksiin annetaan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos on odotettavissa, että valitus vaatii pidemmän käsittelyajan, elinkeinonharjoittaja vastaa 14 päivän kuluessa ja vastauksessaan vahvistaa vastaanoton ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
 4. Tuotetta, palvelua tai elinkeinonharjoittajan palvelua koskevan valituksen voi tehdä myös Thuiswinkel.org-sivuston kuluttajasivulla olevalla valituslomakkeella osoitteessa www.thuiswinkel.org

Tämän jälkeen valitus lähetetään sekä asianomaiselle elinkeinonharjoittajalle että Thuiswinkel.org-sivustolle.

 1. Valituksesta, jota ei voida ratkaista yhteisessä kuulemisessa kohtuullisen ajan kuluessa tai kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta, tulee riita, johon sovelletaan riitojenratkaisujärjestelmää.

17 artikla – Riidat

 1. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä ehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lainsäädäntöä.
 2. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat tämän elinkeinonharjoittajan toimittamia tuotteita ja palveluja koskevien sopimusten tekemisestä tai toteuttamisesta voidaan saattaa Thuiswinkelin riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi (Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl)); tämän tekee joko kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja noudattaen asianmukaisesti jäljempänä esitettyjä määräyksiä.
 3. Riitojenratkaisukomitea käsittelee riidan vain, jos kuluttaja oli toimittanut valituksensa viipymättä elinkeinonharjoittajalle.
 4. Riita on toimitettava riitojenratkaisukomitealle kirjallisesti viimeistään kolmen kuukauden kuluttua riidan syntymisestä.
 5. Jos kuluttaja haluaa saattaa riita-asian riitojenratkaisukomitean käsiteltäväksi, tämä sitoo elinkeinonharjoittajaa. Jos elinkeinonharjoittaja niin haluaa, kuluttajan on elinkeinonharjoittajan kirjallisesta pyynnöstä ilmoitettava, onko hänellä sopimus vai haluaako hän, että riita käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos kuluttaja ei ilmoita valinnastaan elinkeinonharjoittajalle viiden viikon kuluessa, elinkeinonharjoittajalla on oikeus saattaa riita toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
 6. Riitojenratkaisukomitean päätöksiin sovelletaan riitojenratkaisukomitean säännöissä määrättyjä ehtoja. Riitojenratkaisukomitean päätökset ovat sitovia kannanottoja.
 7. Riitojenratkaisukomitea ei käsittele riitaa – tai lopettaa asian käsittelyn – jos elinkeinonharjoittajalle on myönnetty maksujen lykkäys, tämä on asetettu konkurssiin tai hän on tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa ennen kuin komitea on käsitellyt riitaa istunnossa ja antanut lopullisen ratkaisun.
 8. Jos Thuiswinkelin riitojenratkaisukomitean rinnalla on toinen toimivaltainen riitojenratkaisukomitea, joka on tunnustettu tai sidoksissa kuluttaja-asioita käsittelevien riitojenratkaisukomiteoiden säätiöön (SGC) tai valitusasioita käsittelevän laitoksen rahoituspalveluihin (Kifid), Thuiswinkelin riitojenratkaisukomitealla on mieluiten toimivalta ratkaista riitoja, jotka liittyvät pääasiassa myyntimenetelmään tai etäpalvelujen tarjoamiseen pitkällä. Kaikkia muita riita-asioita käsittelee toinen riitojenratkaisukomitea, jonka SGC on tunnustanut tai joka on sidoksissa Kifidiin.

18 artikla – Jäseniä koskeva takaus

 1. Thuiswinkel.org takaa, että sen jäsenet täyttävät velvoitteensa, jotka liittyvät Thuiswinkelin riitojenratkaisukomitean heille antamiin sitoviin kannanottoihin, jollei jäsen päätä saattaa sitovia neuvoja tuomioistuimen tarkasteltaviksi kahden kuukauden kuluessa kannanoton antamispäivästä. Tapauksessa, jossa tuomioistuin tarkastelee asiaa, takauksen voimassaolon keskeyttäminen päättyy ja takaus tulee voimaan uudelleen, kun tuomioistuimen päätöksestä tulee lopullinen ja ratkaiseva eli tuomioistuin on todennut, että sitovalla kannanotolla on sitova vaikutus. Thuiswinkel.org maksaa kuluttajalle enintään 10 000 euron suuruisen summan sitovaa kannanottoa kohden. Jos summa on yli 10 000 euroa kutakin sitovaa kannanottoa kohden, maksetaan 10 000 euroa. Jos summa on yli 10 000 euroa, Thuiswinkel.org on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin ja riittäviin toimiin saadakseen jäsenen noudattamaan sitovaa kannanottoa.

 2. Tämän takuun soveltaminen edellyttää, että kuluttaja esittää kirjallisen valituksen Thuiswinkel.org-sivustolle ja siirtää elinkeinonharjoittajaa koskevan vaatimuksensa Thuiswinkel.org-sivustolle. Mikäli elinkeinonharjoittajaan kohdistuva vaatimus ylittää 10 000 euron summan, kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus siirtää yli 10 000 euron suuruinen elinkeinonharjoittajaan kohdistuva vaatimuksensa Thuiswinkel.org-sivustolle, minkä jälkeen tämä organisaatio käsittelee vaatimuksen maksamista omaan lukuunsa ja omalla kustannuksellaan. 

19 artikla – Lisämääräykset tai poikkeavat määräykset

Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisämääräykset tai säännökset eivät saa olla haitallisia kuluttajalle, ja ne olisi kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttajat voivat tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle välineelle.

20 artikla – Thuiswinkel.org-sivuston yleisten ehtojen muuttaminen

 1. Thuiswinkel.org muuttaa näitä yleisiä ehtoja vasta kuultuaan kuluttajajärjestöä.
 2. Näiden ehtojen muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu asianmukaisella tavalla, sillä edellytyksellä, että jos muutoksia sovelletaan tarjouksen voimassaoloaikana, sovelletaan kuluttajan kannalta suotuisinta määräystä.

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Alankomaat.

Oikeudet voidaan johtaa vain näiden yleisten ehtojen hollanninkielisen toisinnon perusteella.

 

 

 

Liite I: Peruutusoikeuden mallilomake

Peruutusoikeuden mallilomake

(tämä lomake täytetään ja palautetaan vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

-          Vastaanottaja:    Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.fi

 

-          Täten ilmoitan/ilmoitamme, että sopimuksesta, joka koskee

Seuraavien tuotteiden myyntiä: [tuotteen kuvaus}*

Seuraavan digitaalisen sisällön toimittamista: [digitaalisen sisällön kuvaus]*

Seuraavan palvelun suorittamista: [palvelun kuvaus]*

 

Käytän/käytämme peruuttamisoikeuttamme.

-               Tilattu*/vastaanotettu * [palvelujen tilaamisen tai tavaroiden vastaanottamisen päivämäärä]

-               [Kuluttajan (kuluttajien) nimi]

-               [Kuluttajan (kuluttajien) osoite]

-               [Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus] (vain jos tämä lomake toimitetaan paperimuotoisena)

 

*Viivaa yli tarpeeton tai anna lisätietoja tarpeen mukaan.

 

 

 

Käyttöehdot yritysasiakkaille:

Viimeksi päivitetty: 2023-12-08

Sisältö:

Artikla 1 – Määritelmät

Artikla 2 – Yrittäjän Henkilöllisyys

Artikla 3 – Sovellettavuus

Artikla 4 – Tarjous

Artikla 5 – Sopimus

Artikla 6 – Hinnoittelu

Artikla 7 – Sopimuksen täytäntöönpano ja lisätakuu

Artikla 8 – Toimitus ja toteutus

Artikla 9 – Jatketut liiketoimet: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Artikla 10 – Maksu

Artikla 11 – Omistusoikeuden säilyttäminen

Artikla 12 – Vastuu

Artikla 13 – Valitusmenettely

Artikla 14  – Riidat

Artikla 1 – Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä:

1. Päivä: kalenteripäivä;

2. Digitaalinen sisältö: digitaalisesti tuotettu tai toimitettu data;

3. Pitkäaikainen sopimus: sopimus, joka tarjoaa esineiden, palvelujen ja / tai digitaalisen sisällön säännöllisen toimituksen tietyn ajanjakson ajan.

4. Kestävä väline: mikä tahansa työkalu - mukaan lukien sähköposti - jonka avulla asiakas tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tulevan konsultaation tai käytön ajanjaksona, joka on sovitettu tavoitteeseen, jolle tiedot on tarkoitettu ja mahdollistaa tallennettujen tietojen toistamisen muuttumattomana;

5. Asiakas: luonnollinen tai laillinen henkilö, joka toimii ammattilaisena ja / tai yrityksen hyväksi;

6. Yrittäjä: luonnollinen tai laillinen henkilö, joka tarjoaa tuotteita, (pääsyn) digitaaliseen sisältöön ja / tai palveluihin asiakkaille etänä;

7. Etäsopimus: sopimus, joka tehdään yrittäjän ja asiakkaan välillä etätuotteiden, digitaalisen sisällön ja / tai palvelujen myynnin järjestäytyneen järjestelmän puitteissa, jolloin sopimuksen tekemiseen asti yksin tai osittain käytetään yhtä tai useampaa tekniikkaa etäyhteydessä;

8. Kirjallinen: näissä käyttöehdoissa "kirjallinen" sisältää viestinnän sähköpostitse ja faksilla, jos lähettäjän henkilöllisyys ja sähköpostin luotettavuus ovat riittävän varmoja;

9. Etäkommunikaation tekniikka: resurssi, jota voidaan käyttää sopimuksen tekoon ilman, että asiakkaan ja yrittäjän on tultava yhteen samanaikaisesti samassa tilassa;

10. Verkkosivusto: yrittäjän verkkokauppa, jossa tarjotaan tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat voivat ostaa;

11. Alusta : ulkoinen ympäristö, jossa yrittäjät voivat tarjota tavaroita ja palveluja, joita asiakkaat voivat ostaa.

Artikla 2 – Yrittäjän Henkilöllisyys

Yksityinen osakeyhtiö vidaXL Europe B.V., sijainti Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands. Toimii Alankomaissa ALV-numerolla: NL820055220B01, käy kauppaa Kauppakamarin numerolla 09188362.

Artikla 3 – Sovellettavuus

1. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin ja kaikkiin yrittäjän ja asiakkaan välisiin etäsopimuksiin.

2. Jos asiakas sisällyttää säännöksiä tai ehtoja, jotka poikkeavat toimeksiannon yleisistä käyttöehdoista tai eivät näy niiden yhteydessä, varauksia tai ehtoja sovelletaan yrittäjään vain siinä tapauksessa, että ne hyväksytään nimenomaisesti kirjallisessa muodossa.

3. Näiden ehtojen teksti asetetaan asiakkaan saataville ennen etäsopimuksen tekemistä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen solmimista tapaa, jolla käyttöehtoihin voidaan tutustua yrittäjällä ja että ne voidaan lähettää mahdollisimman pian asiakkaan pyynnöstä maksutta.

4. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, voi olla, että toisin kuin edellisessä kappaleessa ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden käyttöehtojen teksti voidaan asettaa asiakkaan saataville sähköisesti siten, että asiakas voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla kestävälle talletusvälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen solmimista ilmoitetaan, missä käyttöehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään asiakkaan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavalla maksutta.

5. Jos ja siltä osin kuin jokin näiden yleisten käyttöehtojen määräyksistä on pätemätön tai mitätön, kyseinen säännös on luettava tavalla, joka on laillisesti sallittu määräys, joka on sisällöltään lähinnä osapuolten aikomuksia, kuten käy ilmi pätemättömästä tai mitättömästä säännöksestä, kun taas muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

6. Jos näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan ulkoisen alustan erityisehtoja, joilla yrittäjä tarjoaa tuotteita ja palveluita, asiakas voi ristiriitaisissa olosuhteissa aina vedota sovellettavaan ehtoon, joka on heille kaikkein suotuisin, mutta vain, jos Käyttöehdoista ei voida poiketa.

7. Yritysasiakkailla ei ole pääsyä Huutokauppoihin alueilla, joilla näitä palveluja tarjotaan.

Artikla 4 – Tarjous

1. Jos tarjoukselle on asetettu rajoitettu kesto tai ehtoja, se mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

2. Tarjous sisältää täydellisen ja yksityiskohtaisen kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja / tai palveluista.

3. Sivuston sisältö ja sen tarjous on laadittu erittäin huolellisesti. Yrittäjä ei kuitenkaan voi taata, että kaikki verkkosivuston tiedot ovat aina oikeita ja täydellisiä. Tämän vuoksi kaikkiin hintoihin, tarjouksiin ja muihin verkkosivuston ja yrittäjän materiaaleihin liittyviin tietoihin liittyy ilmeisiä ohjelmointi- ja kirjoitusvirheitä.

Artikla 5 – Sopimus

1. Sopimus tulee voimaan, kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja noudattaa vastaavia ehtoja.

2. Jos asiakas on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi sähköisesti vastaanottaneensa tarjouksen. Mikäli yrittäjä ei ole vahvistanut tarjouksen vastaanottamisen kuittia, asiakas voi irtisanoa sopimuksen.

3. Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, yrittäjä pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksen 3-arkipäivän kuluessa hyväksymisestä. Yrittäjä ilmoittaa tällaisista peruutuksista asiakkaalle välittömästi.

4. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos asiakas voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa tätä varten asianmukaisia turvatoimia.

5. Jos sopimuksen hyväksymisen jälkeen käy ilmi, että asiakas on antanut virheellisiä tietoja, yrittäjällä on oikeus täyttää velvollisuutensa vasta saatuaan oikeat tiedot.

6. Yrittäjä voi lain säännösten puitteissa tutkia, pystyykö asiakas täyttämään maksuvelvollisuutensa, sekä tutkimaan kaikki tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen tekemisessä vastuullisesti. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen perusteella vankka syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus hylätä tilaus tai hakemus perustelemalla tai liittää erityisehtoja toteutukseen. Jos yrittäjä tutkimuksen perusteella hylkää pyynnön tai asettaa sille erityisehtoja, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään 3-päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Artikla 6 – Hinnoittelu

1. Kaikki verkkosivustolla ja yrittäjän muissa materiaaleissa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron (ellei toisin mainita) ja ellei verkkosivustolla toisin mainita, sisältävät muut sovellettavat maksut.

2. Päinvastoin kuin edellisessä kohdassa, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja vaihtelevilla hinnoilla, liittyen rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, ilmoitetaan tarjouksessa.

3. Yrittäjä voi muuttaa hintoja kahden viikon kuluttua sopimuksen tekemisestä. Asiakkailla, jotka eivät hyväksy muutosta, on oikeus irtisanoa sopimus ilman, että yrittäjä veloittaa siitä.

4. Lisämaksut, kuten toimitusmaksut ja maksukulut, mainitaan verkkosivustolla ja ne näkyvät ainakin tilausprosessin aikana.

Artikla 7 – Sopimuksen täytäntöönpano ja lisätakuu

1. Yrittäjä takaa, että toimitetut tuotteet ja palvelut ovat sopimuksen mukaisia edellyttäen, että sektorilla hyväksytyt pienet poikkeamat tiettyjen kokojen, painojen, määrien, värimuutosten ja vähäisten keskinäisten väripoikkeamien jne. suhteen ei lasketa puutteiksi yrittäjän osalta.

2. Asiakkaan on tutkittava toimitetut tavarat toimitushetkellä ja asiakkaan on tarkistettava, täyttävätkö toimitetut tavarat sopimusehdot. Näitä asioita ovat:

- onko oikeat tuotteet toimitettu;

- vastaavatko toimitetut tavarat määrällisesti ja numerollisesti sovittua;

- täyttävätkö toimitetut tavarat vaatimukset, jotka voidaan asettaa normaalikäyttöön ja / tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Näkyvien vikojen tai puutteiden ilmetessä asiakkaan on ilmoitettava niistä yrittäjälle 14-päivän kuluessa toimituksesta. Jos havaitaan näkymättömiä vikoja tai puutteita, asiakkaan on ilmoitettava niistä yrittäjälle viimeistään 14-päivän kuluessa siitä, kun hän olisi kohtuudella voinut havaita ne. Jos asiakas ei tee tätä, hänellä ei ole enää oikeutta minkäänlaiseen korjaukseen, vaihtoon, korvaukseen ja / tai hyvitykseen näiden vikojen vuoksi.

3. Jos yrittäjä pitää valitusta perusteltuna, asianomaiset tuotteet korjataan, vaihdetaan tai (osittain) hyvitetään asiakkaan konsultoinnin jälkeen. Yrittäjä voi siten ohjata asiakkaan valmistajalle tai toimittajalle.

Artikla 8 –  Toimitus ja toteutus

1. Yrittäjä suorittaa näiden käyttöehtojen artiklassa 3 mainittujen edellytysten mukaisesti hyväksytyt tilaukset riittävällä nopeudella.

2. Yrittäjällä on oikeus ottaa mukaan kolmansia osapuolia, jos sitä vaaditaan sopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

3. Määritetyt toimitusajat on tulkittava kohtuullisen ponnistuksen velvoitteeksi, ja niiden katsotaan olevan arvioituja. Yrittäjä voi valita kuljetuspalvelun vapaasti. Ellei se ei johdu myyjän tarkoituksellisesta tai tahallisesta huolimattomuudesta, niin toimitusajan ylittäminen ei koskaan oikeuta asiakasta minkäänlaiseen korvaukseen.

4. Yrittäjä pidättää oikeuden toimittaa myytäviä tuotteita osissa.

5. Tuotteiden vahingoittumisen ja / tai menetyksen riski on yrittäjällä asiakkaalle toimittamiseen asti, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Jos asiakas suostuu noutamaan tuotteet, riski siirtyy tuotteiden luovutuksen yhteydessä.

6. Jos asiakas tai heidän nimeämänsä kolmas osapuoli ei ole läsnä toimitusosoitteessa sovittuna aikana tuotteiden vastaanottamiseksi, yrittäjällä on oikeus ottaa tuotteet takaisin. Yrittäjä voi yhdessä asiakkaan kanssa tarjota tuotteita asiakkaalle lisäkustannuksilla eri aikaan ja / tai päivinä. Jos toimitus osoittautuu mahdottomaksi, maksuvelvoitetta ei peruuteta ja mahdolliset lisäkustannukset, mukaan lukien palautuskustannukset, veloitetaan asiakkaalta. 

Artikla 9 – Jatketut liiketoimet: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Irtisanominen:

1. Asiakas voi aina irtisanoa määräämättömäksi ajaksi tehdyn sopimuksen, joka koskee tuotteiden, digitaalisen sisällön tai palvelujen säännöllistä toimitusta sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kahden kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.

2. Asiakas voi aina irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö), digitaalisen sisällön tai palvelujen säännöllistä toimitusta määrätyn ajanjakson lopussa noudattaen tätä varten sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

3. Asiakas voi irtisanoa edellisissä kappaleissa mainitut sopimukset kirjallisesti.

Jatkaminen:

4. Sopimus, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö), digitaalisen sisällön tai palvelujen säännöllistä toimitusta, jatketaan automaattisesti samaksi määräajaksi.

5. Mainittuja irtisanomisaikoja sovelletaan myös yrittäjän toimesta tehtäviin irtisanomisiin 

Artikla 10 – Maksu

1. Asiakkaan on maksettava yrittäjälle tilausprosessin aikana ja verkkosivustolla mainituilla maksutavoilla. Yrittäjä voi vapaasti tarjota erilaisia maksutapoja, jotka voivat vaihdella ajoittain. Ellei toisin ole määritelty, asiakas on velvollinen maksamaan 14-päivän kuluessa toimituksesta.

2. Jos asiakas ei täytä maksuvelvollisuuttaan ajoissa, hän on välittömästi laillisessa vastuussa ilman, että ilmoitusta laiminlyönnistä vaaditaan. Yrittäjällä on oikeus korottaa maksettavaa määrää lakisääteisellä korolla ja yrittäjällä on oikeus periä asiakkaalta oikeudenkäynnin ulkopuoliset perintäkustannukset.

Artikla 11 – Omistusoikeuden säilyttäminen

1. Toimitetut tavarat pysyvät yrittäjän omistuksessa, kunnes asiakas maksaa maksettavan määrän kokonaisuudessaan.

Artikla 12 – Vastuu

1. Tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen, yrittäjän kokonaisvastuu asiakkaasta, joka johtuu syyllistyneestä sopimuksen täyttämättä jättämisestä, rajoittuu korvaukseen, joka on enintään sopimuksessa määrätty summa (ALV mukaan lukien). Jos kyseessä on pitkäaikainen sopimus, vastuu rajoittuu sen määrän palauttamiseen, jonka asiakas oli yrittäjälle velkaa vahingon aiheuttanutta tapahtumaa edeltäneiden kolmen kuukauden aikana.

2. Yrittäjä ei ole vastuussa epäsuorista vahingoista asiakasta kohtaan, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, välillisistä vahingoista, voiton menetyksestä, menetetyistä säästöistä, tietojen menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä johtuvista vahingoista.

3. Asiakas korvaa yrittäjän kaikista kolmansia osapuolia koskevista vaatimuksista, ellei se johdu yrittäjän tai yrittäjän lakisääteisen johtajan tarkoituksellisesta tai tahallisesta huolimattomuudesta.

4. Edelliset kohdat eivät koske asiakkaalle aiheutuneita vahinkoja, jotka johtuvat yrittäjältä ostettujen viallisten tuotteiden jälleenmyynnistä, jos asiakkaan asiakkaat suorittavat oikeustoimia heitä vastaan.

5. Ellei sopimuksen täyttäminen ole pysyvästi mahdotonta, yrittäjän vastuu johtuu sopimuksesta johtuvan velvoitteen noudattamatta jättämisestä vain, jos asiakas ilmoittaa yrittäjälle viipymättä, kirjallisesti, kohtuullisen määräajan rikkomuksen korjaamiseksi, ja yrittäjä edelleen laiminlyö velvoitteensa täyttämisen kyseisen kauden jälkeen. Maksukyvyttömyysilmoituksen on sisällettävä mahdollisimman kattava ja yksityiskohtainen kuvaus puutteesta, jotta yrittäjälle annetaan mahdollisuus vastata asianmukaisesti.

6. Korvausoikeuden edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa vahingosta yrittäjälle aina kirjallisesti ja mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14-päivän kuluttua vahingon syntymisestä. Vahinko, jota ei ole tuotu yrittäjän tietoon kyseisen ajanjakson aikana, ei ole oikeutettu korvaukseen, ellei asiakas voi osoittaa, ettei hän olisi pystynyt ilmoittamaan vahingosta aikaisemmin.

7. Ylivoimaisen esteen sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Artikla 13 – Valitusmenettely

1. Yrittäjällä on riittävästi julkaistu valitusmenettely, ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on toimitettava yrittäjälle täydellisinä ja selkeästi kuvattuina kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun asiakas on selvittänyt puutteet.

3. Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14-päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos valitus vaatii ennakoitavasti pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14-päivän kuluessa vahvistaen vastaanoton ja ilmoituksen siitä, milloin asiakas voi odottaa laajempaa vastausta. 

Artikla14  – Riidat

1. Yrittäjän ja asiakkaan välisiin sopimuksiin, joihin näitä ehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakeja.

2. Kaikki sopimuksesta mahdollisesti syntyvät riidat, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, voidaan saattaa yksinomaan Oost-Brabant tuomioistuimeen, osoitteessa 's-Hertogenbosch. Tätä sovelletaan siltä osin kuin pakolliset toimivaltasäännöt rajoittavat tätä valintaa. Yrittäjä ja asiakas voivat ratkaista riitansa sitovalla neuvonnalla tai välimiesmenettelyllä.

 

Käyttöehdot vidaXL sivustolle

Versio: 2020-06-01

Sisältö

Artikla 1 - Määritelmät 

Artikla 2 - Sovellettavuus 

Artikla 3 - Asiakastili 

Artikla 4 - Sivuston Käyttö  

Artikla 5 - Tilaukset 

Artikla 6 - Huutokaupat 

Artikla 7 - Arvostelu 

Artikla 8 - Tilin lopettaminen ja sivuston toiminnallisuus 

Artikla 9 - Yksityisyys ja henkilökohtaiset tiedot 

Artikla 10 - Immateriaalioikeus ja kolmannen osapuolen tiedot 

Artikla 11 - Vastuu 

Artikla 12 - Sekalaiset 

Artikla 1 - Määritelmät

 • Tili: Tili joka Käyttäjän pitää luoda voidakseen tehdä tilauksia, osallistuakseen Huutokauppoihin ja jättääkseen Arvosteluja. 
 • Kolmannen osapuolen myyjä(t): Kolmas osapuoli joka tarjoaa tuotteita Käyttäjille Sivuston kautta. 
 • Käyttäjä: Kuka tahansa sivuston vierailija.
 • Käyttöehdot: Nämä Käyttöehdot vidaXL sivuston käyttöön.
 • Arvostelu: Arvostelu jonka voi jättää vidaXL käyttäjä, Sivusto ja/tai Kolmannen osapuolen myyjä(t).
 • Huutokaupat: Huutokaupat joita vidaXL järjestää Sivustolla.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. päämaja osoitteessa (5928 SK) Venlo at Mary Kingsleystraat 1.
 • Sivusto: Sivusto joka löytyy osoitteen URL vidaxl.nl alta ja mikä tahansa sivusto, URL tai sovellus jota hallitsee vidaXL.

Artikla 2 - Sovellettavuus

 1. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa kaikessa Sivuston käytössä, mukaan lukien Tilin käyttö.
 2. vidaXL varaa oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja aika ajoin. Muutetut Käyttöehdot ovat voimassa heti kun ne on julkaistu Sivustolla. Tästä syystä on suositeltavaa tarkistaa Käyttöohjeet tasaisin väliajoin.

Artikla 3 – Asiakastili

 1. Jotta olisi mahdollista tehdä tilauksia, osallistua Huutokauppoihin ja jättää arvosteluja, on pakollista luoda Asiakastili. Käyttäjä voi luoda Tilin antamalla vaadittavat tiedot Sivuston online kaavakkeen kautta. Tämä kaavake on otsikon “Uusi asiakas?” alla.
 2. Luodakseen Tilin Käyttäjän pitää:
  1. olla vähintään 18-vuotias Tilin tekohetkellä;
  2. olla voimassaoleva sähköpostiosoite.
 3. Kun Tili on luotu, niin Käyttäjä saa vahvistuksen sähköpostilla. Heti kun Tili on aktivoitu, niin Käyttäjä voi kirjautua sähköpostiosoitteellaan ja valitsemallaan salasanalla.
 4. Yhtä sähköpostiosoitetta voidaan käyttää vain kerran Tilin luomiseen. Tili on täysin henkilökohtainen, ei siirrettävä, ja linkitetty Käyttäjään joka Tilin on luonut.
 5. Käyttäjän pitää taata, tiedot jotka hän antaa Tiliin liittyen ja muuhun kommunikointiin vidaXL kanssa ovat oikeat, täydelliset ja ajankohtaiset. Muutokset henkilökohtaisiin tietoihin voit tehdä Käyttäjä itse, kirjautumalla Tilille ja käsittelemällä muutokset.
 6. Käyttäjän tulee pitää salasana täysin salassa ja toimia oikein estääkseen luvattomien kolmansien osapuolien saamasta tietoa ja käyttämästä salasanaa hänen Tilillä.
 7. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan vidaXL sivustolle heti jos salasana on hukattu, varastettu tai (epäilty) sitä tai Tiliä on käytetty väärin tai luvatta kolmannen osapuolen toimesta. Kunnes tällainen ilmoitus tulee vidaXL, sivulle, niin Käyttäjä on vastuussa kaikista vahingoista, joka johtuu salasanan ja/tai Tilin väärinkäytöstä.
 8. Jos vidaXL saa selville tai epäilee, että luvattomat kolmannet osapuolet käyttävät tai pystyvät käyttämään Käyttäjän Tiliä, niin vidaXL varaa oikeuden sulkea kyseessä olevan Tilin välittömästi, ja vaatia Käyttäjältä korvauksia vahingoista joita vidaXL voi kärsiä tästä johtuen, ilman että vidaXl on vastuussa Käyttäjän kärsimistä vahingoista.

Artikla 4 – Sivuston käyttö

 1. Käyttäjä takaa, että tiedot jotka hän antaa ovat oikeat, täydelliset ja luotettavat. vidaXL varaa oikeuden tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuuden, ja poistaa Käyttäjän tiedot jo voidaan todistaa, että tiedot ovat väärät tai niiden oikeellisuutta ei voida vahvistaa.
 2. Käyttäjällä ei ole lupaa:
  • häiritä Sivuston toimintaa tai käyttää ohjelmaa joka voi häiritä Sivuston toimintaa; 
  • aloittaa prosesseja tai antaa niiden jatkua jos hän voi kohtuullisesti epäillä, että ne rajoittavat muita internetin käyttäjiä tai jos ne vaikuttava negatiivisesti Sivuston toimintaan;
  • esiintyä toisena Käyttäjänä.
 3. Käyttäjällä ei ole lupaa toistaa tai tehdä saataville (täsmälinkeillä tai muilla keinoilla) Sivustoa tai mitään sen osaa ilman, että hän on saanut siihen kirjallisen luvan vidaXL Sivustolta.

Artikla 5 – Tilaukset

 1. vidaXL sivuston Yleisiä Käyttöehtoja ja vidaXL Palautusehtoja sovelletaan kaikkiin vidaXL tilauksiin, jotka on tehty Sivuston kautta. Käyttäjä hyväksyy nämä Yleiset Käyttöehdot ja Palautusehdot kun hän luo
 2. Tilin.Kolmannen Osapuolen tilauksiin Sivustolta, yleiset käyttöehdot ja palautusehdot kyseessä olevalta Kolmannen Osapuolen Myyjiltä voivat olla voimassa. Nämä voidaan löytää Kolmannen Osapuolen Myyjien yrityksen sivulta. Jos Kolmannen Osapuolen Myyjällä ei ole erillisiä käyttöehtoja ja/tai palautusehtoja, niin vidaXL Yleiset Käyttöehdot ja/tai Palautusehdot ovat voimassa ostosopimuksessa Käyttäjän ja Kolmannen Osapuolen Myyjän välillä.

Artikla 6 - Huutokaupat

 1. vidaXL Huutokaupan Ehtoja sovelletaan vidaXL järjestämissä Huutokaupoissa heidän Sivustollaan. Käyttäjä hyväksyy nämä Huutokaupan Ehdot kun hän luo Tilin, tai ainakin silloin kun Käyttäjä osallistuu Huutokauppaan.
 2. Käyttäjällä ei ole lupaa epäreilusti tai väärällä tavalla vaikuttaa huutoihin millään tavalla.

Artikla 7 - Arvostelut

 1. Kun hän on ostanut Sivuston kautta, niin käyttäjää voidaan pyytää vidaXL toimesta tai kautta arvostelemaan vidaXL, Sivusto ja/tai Kolmannen Osapuolen Myyjä(t) jättämällä Arvostelu. vidaXL varaa oikeuden –mutta ei ole pakotettu-jättää Arvostelun Sivustolle tai julkaisten sen jollain tavalla, mukaan lukien nimen, asuinpaikan ja arvostelun julkaisupäivän, jonka Käyttäjä on antanut.
 2. Jos Arvostelun kerää kolmas osapuolien vidaXL puolesta, niin kyseisen osapuolen yleiset käyttöehdot ja/tai käyttöehdot ovat voimassa Arvosteluissa.
 3. vidaXL varaa oikeuden olla julkaisematta Arvostelua tai poistaa sen sivustolta jos Kolmannen Osapuolen Myyjä voi todistaa, että kyseessä oleva arvostelu on:
  • lainsäädännön tai määräysten vastainen;
  • yleisen järjestyksen ja säädyllisyyden vastainen;
  • vain tuotteen arvostelu;
  • ei liity kyseessä olevaan Kolmannen Osapuolen Myyjään; 
  • sisältää kolmannen osapuolen henkilötietoja;  
  • Sisältää verkko-osoitteen tai mainoksen;
  • on vilpillinen.

Artikla 8 – Tilin lopettaminen ja Sivuston toiminnallisuus

 1. vidaXL varaa oikeuden kieltää Käyttäjät tai lopettaa heidän tilin yksipuolisesti jos siihen on syytä, esimerkiksi jos:
  • Sivustoa ja/tai Tiliä on käytetty luvatta tai väärin;
  • näitä Käyttöehtoja tai Huutokaupan ehtoja ei ole noudatettu;
  • Käyttäjän ja vidaXL ja/tai Kolmannen Osapuolen Myyjän välistä sopimusta ei ole noudatettu.
 2. Tämän lisäksi, vidaXL sivulla on oikeus rajoittaa, kieltää tai peruuttaa määrätyt käytöt tai väliaikaisesti estää Tilin käyttö niissä tapauksissa, jotka on kuvattu Artiklassa 8.1.
 3. Aika ajoin, vidaXL varaa oikeuden ottaa määrätyt Sivuston toiminnat käytöstä ta muokata niitä.

Artikla 9 - Yksityisyys ja henkilökohtaiset tiedot

 1. Henkilökohtaiset tiedot jotka Käyttäjä antaa vidaXL sivulle, kuten hänen nimi ja osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoitteet, vidaXL käsittelee tiedostoissa jotka ovat vdaXL omaisuutta. vidaXL käyttää näitä tietoja voidakseen hallinnoida Tilejä ja Huutokauppoja, käsitelläkseen tilauksia, kuljetuksia sekä laskuja ja voidakseen käsitellä mahdollisia erimielisyyksiä Käyttäjän ja Kolmannen Osapuolen Myyjän välillä.
 2. Aika ajoin, Käyttäjä voi tarkistaa, muuttaa tai laajentaa hänen henkilökohtaisia tietoja kirjautumalla hänen tililleen.
 3. Periaatteessa, vidaXL ei anna henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, ellei niitä vaadita tekemään sopimus Käyttäjän kanssa. vidaXL voi, esimerkiksi, antaa Käyttäjien nimen ja osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron Kolmannen Osapuolen Myyjille, jos ne vaaditaan tekemään ostosopimus Käyttäjän ja Kolmannen Osapuolen Myyjän välille. Kommunikointi Käyttäjän ja Kolmannen Osapuolen Myyjän välillä kulkee vidaXL sähköpostihakemuksen kautta. Kommunikointi tallennetaan vidaXL palvelimille ja vidaXL pääsee niihin käsiksi tai voi käyttää niitä:
  • auttaakseen käyttäjää ja/tai Kolmannen Osapuolen Myyjää jos heillä on kysymyksiä ja/tai ongelmia; 
  • arvioidakseen jos Kolmannen Osapuolen Myyjä(t) on täyttänyt vaatimuksensa; 
  • ja analysoidakseen prosessin parannuksia.
 4. Sivusto käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään, esimerkiksi, muistamaan annettuja kirjautumistietoja. Tämän lisäksi, Sivustolla käytetään kolmansien osapuolien evästeitä.
 5. Käyttäjä voi asettaa selaimensa tavalla, että se ei ota evästeitä vastaan kun hän käy Sivustolla. Se voi olla mahdollista, mutta tässä tapauksessa Käyttäjä ei saa käyttöönsä Sivuston kaikkia ominaisuuksia, tai hänen pääsy Sivustolle ja/tai Tilille voi olla rajoitettu.
 6. vidaXL varaa oikeuden varastoida tietoja liittyen vierailijan toimintaan Sivustolla (käytetty IP-osoite, muiden mukana) jos herää epäilys, että Sivuston väärinkäyttö ja/tai luvaton käyttö huomataan Käyttäjän tilin kautta.
 7. Lisätietoja tavasta jolla vidaXL käyttää Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja ja asettaa evästeitä Sivustolle, ole hyvä ja lue vidaXL yksityisyyden suoja, kuten se Sivustolla löytyy.

Artikla 10 – Immateriaalioikeus ja kolmannen osapuolen tiedot

 1. Ellei toisin ilmoiteta, kaikki oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus ja muu immateriaalioikeus (tietoja jotka on annettu) Sivustolle pidättää vidaXL, kunhan niitä ei ole pidättänyt kolmas osapuoli/lisenssin haltijat, jotka tekevät tiedot saataville.
 2. Käyttäjällä on lupa konsultoida (tietoja jotka on annettu) Sivustoa ja tehdä kopiot niistä henkilökohtaiseen käyttöön, kuten tulostamalla tai varastoimalla. Kaikki muu käyttö, kuten Sivuston (osien) varastoiminen tai kopioiminen erillisille nettisivulle tai linkkien luominen, Sivuston (osien) hyperlinkitys tai täsmälinkitys, ei ole sallittu ilman kirjallista lupaa vidaXL sivustolta.
 3. Sivuston tiedot ovat osittain kolmansilta osapuolilta, kuten Kolmannen Osapuolen Myyjiltä ja mulita Käyttäjiltä (arvostelujen kohdalla). vidaXL ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka johtuvat vääristä, vajaista tai laittomista kolmansien osapuolien antamista tiedoista Sivustolla.
 4. Sivusto voi sisältää linkkejä ulkoisille internet sivuille. vidaXL ei ole missään vastuussa sivun käytöstä tai materiaalista johon Sivuston linkki osoittaa, tai jonka linkki oli Sivustolla.

Artikla 11 - Vastuu

 1. Käyttäjä tunnustaa, että Kolmannen Osapuolen Myyjän tilauksissa, ostosopimus tehdään Käyttäjän ja Kolmannen Osapuolen Myyjän välillä, ja että vidaXL ei ota ja ei tule ottamaan mitään osaa tähän sopimukseen.
 2. Sellaisenaan, vidaXL ei ole velvoitettu vahvistamaan tai arvioimaan laatua, määrää tai kapasiteettia tuotteista joita Kolmannen Osapuolen Myyjät tarjoavat Sivustolla ja sitä ei voida pitää vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä tosiasiasta, että tällaiset tiedot päätyy olemaan väärää, vajaata tai laitonta.
 3. Jos vidaXL on kuitenkin vastuussa tapahtuneesta vahigosta, tämä vastuu rajoittuu kyseessä olevan tuotteen ostohintaan, kuten laskutettu Kolmannen Osapuolen Myyjän toimesta Käyttäjälle.
 4. vidaXL vastuu, olkoon se minkä luontoista tahansa, on rajoitettu siihen summaan jonka vidaXl vastuuvakuutus korvaa kyseisessä tapauksessa.

Artikla 12 - Sekalaiset

 1. Jos yksi tai useampi näistä Käyttöehdoista on tai tulee ei sitovaksi, vääräksi tai toteuttamattomaksi, niin muut ehdot pysyvät voimassa kokonaisuudessaan. Tällaisessa tapauksessa, vidaXL korvaa kyseessä olevan ehdon uudella ehdolla, jonka vidaXL määrittää ja tekee ehdon tarkoituksen niin lähelle kyseessä olevaa ehtoa kuin mahdollista.
 2. Sivuston käyttöön, Tilin käyttöön ja näihin Käyttöehtoihin, sov
 3. elletaan vain Alankomaiden lakia.

 


Liite/Liitteet

Käyttöehdot

Yleiset Huutokauppaehdot

Palautusehdot

Tietosuojaa ja Evästeitä koskeva lausunto